• Poskytovanie dotácií na stravu v školskom roku 2021/2022
     • Poskytovanie dotácií na stravu v školskom roku 2021/2022

     • Poskytovanie dotácií na stravu v školskom roku 2021/2022

       

      Vážení rodičia, informujeme Vás, že od 1.8.2021 dochádza k zmenám pri poskytovaní dotácií na stravu. Najväčšou zmenou je ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie na stravu.

      Novou skupinou deti, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.  V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:

      • MŠ alebo ZŠ a v  MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
      • v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“)
      • v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia (zvýšený daňový bonus - 1,7 násobok sumy daňového bonusu) na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu* (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

      Prosíme rodičov, ktorí majú záujem o poskytnutie dotácie na stravu pre svoje dieťa,  že je nevyhnutné predložiť:  

      • núdzi,
      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
      • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa. Je postačujúce, ak predmetné čestné vyhlásenie podpíše jeden z rodičov, nakoľko uvedené vyhlasuje tento rodič za celú domácnosť (viď. znenie § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách: „... dieťa žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa...“).

       

      V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme informovať, že vzhľadom na uvedené sú aktualizované informácie na webovej stránke ústredia k poskytovaniu dotácií v novom školskom roku: https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/poskytovanie-dotacii-na-stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022.html?page_id=1102173 a https://www.upsvr.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1041438

       

      Termín na predloženie vyššie uvedených potvrdení je do 2.8.2021. V prípade potreby kontaktujte ekonómku školy na tel. čísle 0911 983 602

    • Požehnaný čas prázdnin
     • Požehnaný čas prázdnin

     • Dnešným dňom sme ukončili ďalší školský rok, za ktorý chceme vyjadriť vďaku Pánu Bohu. Všetkým žiakom a zamestnancom školy prajeme požehnané prežitie letných prázdnin.

    • Vyhodnotenie ankety
     • Vyhodnotenie ankety

     • Vážení rodičia,

      na základe Vášho hlasovania (viď graf) sa zmena začiatku vyučovania na čas 7:30 neuskutoční.

      V prípade, že máte záujem o iný čas začiatku vyučovania, informujte nás prostredníctvom edupage - formou správy.

    • Rozlúčka s deviatakmi
     • Rozlúčka s deviatakmi

     • S koncom školského roka sa lúčime s našimi najstaršími žiakmi, ktorým prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu na stredných školách.

    • Výlet do Oravskej Lesnej
     • Výlet do Oravskej Lesnej

     • S tretiakmi sme sa na konci roka rozhodli previesť sa na vláčiku a tak sme sa vybrali na Oravskú lesnú železničku. Zároveň sme sa dozvedeli viac o lese, jeho prínose pre človeka ale aj o tom čo ho ohrozuje a ako sa správať napr. pri lesnom požiari. výlet.

    • Relikvie sv. Košických mučeníkov
     • Relikvie sv. Košických mučeníkov

     • Sv. košickí mučeníci prichádzajú medzi nás ako priatelia, aby nás povzbudili vo viere v Krista, pre ktorého sa stali mučeníkmi. Títo patróni eRka putujú do jednotlivých farností, ktoré sú v Hnutí kresťanských spoločenstiev detí zapojené. Relikvie sú jedným z pokladov, ktoré nám Cirkev ponúka. Sú obohatením našej viery a sprevádzajú človeka cestou jeho života, pretože samotní svätci boli jednými z nás, žili tu na našej zemi, mali podobné alebo tie isté ťažkosti no prekonávali ich s pohľadom upretým na Krista, za čo si vyslúžili titul Božích priateľov.  My veriaci si môžeme z nich brať príklad a tiež v úcte k nim a cez nich si vyprosovať u Boha to, po čom každý z nás túži. Prostredníctvom svätca, cez jeho príhovor si vyprosiť u Boha potrebné milosti. Je dôležité si uvedomiť, že jedine Boh uzdravuje, jedine On dáva a vypočuje, no svätí sa prihovárajú za naše modlitby. Hoci dnes je možno úcta k relikviám svätcov trošku v úzadí, predsa aj dnes si môžeme cez týchto svätcov veľmi veľa vyprosiť. Svätci sú pre nás darom, ktorý nám Boh dáva, aby sme prostredníctvom nich boli ešte viac s Ním spojení. Relikvie.

    • Anketa - zmena začiatku vyučovania
     • Anketa - zmena začiatku vyučovania

     • Milí rodičia a žiaci, 

      na základe podnetu Rady školy CZŠ sv. apoštola Pavla Vás prosíme o vyjadrenie súhlasu príp. nesúhlasu s posunutím začiatku vyučovania v nasledujúcom školskom roku na 7:30 v ankete do 30.júna 2021.

       

    • Vypátrame votrelcov!
     • Vypátrame votrelcov!

     •  Žiaci 5.B sa zahrali v piatok 4.6.2021 na vedcov a spolu s budúcou pani učiteľkou Patríciou Rusnákovou a pani učiteľkou Marianou Kutliakovou boli na exkurzii po Sihelnom a hľadali invazívne druhy rastlín. Preskúmali Sihelné a našli a určili podľa aplikácie až 3 druhy týchto nebezpečných rastlín  priamo v dedine. Strávili pekné popoludnie zaujímavou aktivitou a na čerstvom  vzduchu. invazívne rastliny.

    • Ponuka na nový školský rok 2021/2022
     • Ponuka na nový školský rok 2021/2022

     • Súkromná základná umelecká škola v Bobrove ponúka pre žiakov možnosť prihlásiť sa na nasledujúce umelecké odbory vyučovanými v CZŠ sv. apoštola Pavla v Sihelnom:

      Hudobný odbor: - gitara - husle - organ - heligonka - klavír - spev

      Výtvarný odbor

      Tanečný odbor

      Literárno-dramatický odbor

      V prápade záujmu vyplňte prihlášku o štúdium eduresized_prihlaska.jpg (je k dispozícií aj v škole a žiak môže o prihlášku požiadať triedneho učiteľa).

      Prihlášku dovzdajte svojmu triednemu učtieľovi do utorka 8.júna 2021.

      Pozor!!! Dieťa nemôže navštevovať dve rôzne ZUŠ (napr. v Námestove a druhú Bobrove).

    • MDD
     • MDD

     • Dnes sme prežili pekný sviatočný deň. Bianka nás prekvapila tortou. Vanesska nám priniesla mafiny, Silvia koláče. Potom nás čakala pizza a pomedzi tieto dobroty sme sa hrali. Ďakujeme rodičom, ktorí nám spestrili dnešný deň. 6.A MDD.

    • Testovanie 9takov
     • Testovanie 9takov

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

      1. V školskom roku 2020/2021 sa zrušuje externé testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl

      Odôvodnenie:V nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 vyvolaným koronavírusom SARS-CoV-2 sa s cieľom zníženia počtu osôb v priestoroch škôl rozširuje zrušenie externého testovania aj na externé testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom.

      rozhodnutie.pdf​​​​​​​

    • Sviatosť birmovania
     • Sviatosť birmovania

     • V nedeľu 30.mája naši žiaci pristúpia ku sviatosti birrmovania. Preto sa naši katechéti  rozhodli urobiť duchovnú aktivitu. Žiaci z nižších ročníkov si vylosovali jedného birmovanca a sprevádzajú ho svojou modlitbou na prijatie sviatosti birmovania a vyprosujú im plnosť darov Ducha Svätého. 

      Birmovanie je sviatosť, ktorá dovršuje krst a v ktorej dostávame dary Ducha Svätého. Kto sa v slobode rozhodne žiť ako Božie dieťa a kto požiada o Ducha Svätého prostredníctvom vkladania rúk a pomazania krizmou dostane silu svedčiť o Božej láske slovom i skutkom. Stáva sa tak plnohodnotným a zodpovedným členom Katolíckej cirkvi.

      Skôr ako tréner pošle hráča na futbalové ihrisku, položí mu ruku na rameno a udelí mu posledné pokyny. Podobne možno chápať aj birmovanie. Aj na našom pleci je položená ruka. Vstupujeme na ihrisko života.  Skrze Ducha Svätého poznávame, čo máme robiť. On nám vlieva svoju motiváciu až po končeky prstov. Jeho poslanie nám znie v ušiach. Vnímame jeho pomoc. Nechceme sklamať jeho dôveru a chceme viesť hru k víťazstvu pre neho. Stačí len chcieť a počúvať ho.

    • Exteriérový fitness
     • Exteriérový fitness

     • V zdravom tele, zdravý duch – týmto heslom sa v poslednej dobe riadi čím ďalej, tým viac ľudí. Exteriérové fitness parky umožňujú precvičiť si všetky partie tela na čerstvom vzduchu a sú vhodné pre všetky vekové kategórie od starších detí až po seniorov. Aj v našej škole sme sa rozhodli, práve v čase pandémie, kedy nie je možné cvičiť v interiéri zriadiť takéto exteriérové  fitness. Už teraz sa tešíme zo záujmu našich žiakov, ktorí sa nevedia dočkať chvíľ „tréningu“. fitness.

    • Obraz Božieho milosrdenstva
     • Obraz Božieho milosrdenstva

     • Prvé sväté prijímanie je udalosť, ktorú prežívajú tretiaci veľmi intenzívne. V rámci prípravy na túto slávnosť putuje obraz Božieho milosrdenstva do rodín žiakov, aby si tak viac uvedomili prítomnosť Ježiša v ich životoch a tiež, že Božie milosrdenstvo je láska sú jedinou našou celoživotnou púťou, ktoré sú v živote veľmi dôležité a potrebné. 

    • Pexeso ako darček
     • Pexeso ako darček

     • Coop Jednota slávi 30 rokov. Pri príležitosti poslali všetkým žiakom darček v podobe pexesa, kde si žiaci môžu precvičovať pamäť. Coop.

    • Návšteva otca biskupa
     • Návšteva otca biskupa

     • Dnešný deň sme v našej škole privítali otca biskupa Mons. ThDr. ICLic. Jána Kuboša, PhD. a riaditeľa nášho Diecézneho škoslkého úradu PaedDr. Maroša Labuda. Otec biskup sa stretol so všetkými zamestnancami  školy, kde všetkých pozdravil a poprial všetko dobré. návšteva