• Základné informácie

    • Vychovávateľka: Mgr. Marcela Fernezová

     Školský klub prevádzkuje 1 oddelenie.

     Za domácu prípravu na vyučovanie zodpovedá rodič !

     Vychovávateľ v ŠKD je povinný poskytnúť priestor na vypracovanie písomných domácich úloh, prípadne poradiť a precvičovať učivo formou didaktických hier, kvízov, súťaží,...

     Príspevok zákonného zástupcu za pobyt žiaka v ŠKD je 5€ mesačne, ktorý je potrebné uhradiť vždy do 10. v danom mesiaci priamo v ŠKD.