Navigácia

O škole

Profil školy

Charakteristickou črtou katolíckej školy je:

• podporovať vznik školského spoločenstva preniknutého evanjeliovým duchom slobody a lásky

• pomáhať dospievajúcim, aby sa v nich s rozvojom vlastnej osobnosti rozvíjalo aj nové stvorenie, ktorým sa stali pri krste,

• zosúladiť ľudskú kultúru v jej celistvosti s posolstvom spásy tak, aby viera osvecovala vedomosti žiakov o svete, živote a človeku, ktoré postupne nadobúdajú.

Cieľ, ktorý si škola stanovila v koncepčnom zámere rozvoja školy:

Hlavné body koncepcie

1. Prijať každého človeka, žiaka, veriť v jeho osobnostný rast, naučiť ho rozvíjať svoje schopnosti, záujmy, viesť ho k ohľaduplnému životu v spoločenstve a budovaniu ľudskej spoločnosti, sprostredkovať mu hodnoty kresťanské ako aj poznanie a zručnosti. Vychovávať tak, aby naši žiaci odchádzali zo školy ako slobodní, zodpovední, charakterní mladí ľudia, ochotní sa ďalej učiť a tvorivo žiť.

2. Neustále skvalitňovať výchovno-vzdelávaciu činnosť, individuálne pristupovať k talentovyným i slabo prospievajúcim žiakom, zavádzať informačné technológie, aby naša práca spĺňala nároky tejto doby. Podporovať učiteľov v ich ďalšom vzdelávaní, podporiť a motivovať ich k práci s výpočtovou technikou.

3. Prehĺbiť spoluprácou s rodičmi, úzko spolupracovať s odborníkmi, inštitúciami a spoločenstvami podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní detí a mládeže. Každoročne uskutočňovať besedy s odborníkmi z oblasti pedagogiky a psychológie. Venovať dostatočnú pozornosť negatívnym javom súčasnosti: záškoláctvu a šikanovaniu a kriminalite žiakov.

4. Neustále podľa podmienok dopĺňať a modernejšie vybavovať školu materiálno-technickými pomôckami.

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola sv. apoštola Pavla
    Sihelné 214
    029 46 Sihelné
  • 0904 12 13 14

Fotogaléria