• Profil školy

    • Charakteristickou črtou katolíckej školy je:

     • podporovať vznik školského spoločenstva preniknutého evanjeliovým duchom slobody a lásky

     • pomáhať dospievajúcim, aby sa v nich s rozvojom vlastnej osobnosti rozvíjalo aj nové stvorenie, ktorým sa stali pri krste,

     • zosúladiť ľudskú kultúru v jej celistvosti s posolstvom spásy tak, aby viera osvecovala vedomosti žiakov o svete, živote a človeku, ktoré postupne nadobúdajú.

     Cieľ, ktorý si škola stanovila v koncepčnom zámere rozvoja školy:

     Hlavné body koncepcie

     1. Prijať každého človeka, žiaka, veriť v jeho osobnostný rast, naučiť ho rozvíjať svoje schopnosti, záujmy, viesť ho k ohľaduplnému životu v spoločenstve a budovaniu ľudskej spoločnosti, sprostredkovať mu hodnoty kresťanské ako aj poznanie a zručnosti. Vychovávať tak, aby naši žiaci odchádzali zo školy ako slobodní, zodpovední, charakterní mladí ľudia, ochotní sa ďalej učiť a tvorivo žiť.

     2. Neustále skvalitňovať výchovno-vzdelávaciu činnosť, individuálne pristupovať k talentovyným i slabo prospievajúcim žiakom, zavádzať informačné technológie, aby naša práca spĺňala nároky tejto doby. Podporovať učiteľov v ich ďalšom vzdelávaní, podporiť a motivovať ich k práci s výpočtovou technikou.

     3. Prehĺbiť spoluprácou s rodičmi, úzko spolupracovať s odborníkmi, inštitúciami a spoločenstvami podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní detí a mládeže. Každoročne uskutočňovať besedy s odborníkmi z oblasti pedagogiky a psychológie. Venovať dostatočnú pozornosť negatívnym javom súčasnosti: záškoláctvu a šikanovaniu a kriminalite žiakov.

     4. Neustále podľa podmienok dopĺňať a modernejšie vybavovať školu materiálno-technickými pomôckami.