• Prehľad našich aktivít

    • Uvedomujeme si, zvlášť v dnešnej dobe, našu dôležitú úlohu formovať deti k správnym životným hodnotám. Aby sme mohli správne formovať žiakov, aj my potrebujeme byť formovaní. Každoročne sa zúčastňujeme duchovných cvičení pod vedením skúsených exercitátorov. Raz za mesiac mávame v popoludňajších hodinách duchovné obnovy, ktoré vedie duchovný otec Patrik Ondáš.

     Spolu so žiakmi každý školský rok začíname aj končíme svätou omšou. Prikázané sviatky, ktoré pripadnú na deň školského vyučovania, slávime vo farskom kostole Povýšenia svätého kríža.  V našej škole máme aj vlastnú kaplnku, kde sa slúžia sväté omše. Prípravu týchto svätých omší majú na starosti jednotlivé triedy.

     Počas školského roka sa jednotlivé triedy formujú  cez duchovné obnovy, ktoré majú za cieľ utužiť spoločenstvo s Bohom aj so spolužiakmi navzájom. Každodenná modlitba pred a po vyučovaní je samozrejmosťou. Snažíme sa vytvoriť žiakom príjemné prostredie, kde sa môžu prejaviť a cítiť sa bezpečne.

     Cirkevný rok nám dáva príležitosť zažiť spolu so žiakmi nevšedné chvíle, ako sú vianočné sviatky, vianočné besiedky v triedach, vianočná akadémia pre širokú verejnosť, sviatok svätého  Mikuláša, spoločné krížové cesty, októbrové ružence, spolu s rodičmi výroba adventných vencov a mnohé iné.

      

     Zamestnanci školy:

     • Duchovné cvičenia pre zamestnancovPedagógovia i ostatní zamestnanci sú pozvaní 1-krát ročne na 2-3 dňové duchovné cvičenia, ktoré najčastejšie absolvujú v priestoroch fary v Rabčiciach. Každý rok tieto duchovné cvičenia vedie iný exercitátor.
     • Duchovné  obnovy pre zamestnancov školy: Konajú sa každý mesiac popoludní  (po vyučovaní).  Duchovné obnovy vedie kňaz pôsobiaci v Oravskom centre mládeže (Ústie nad Priehradou). Duchovná obnova býva spojená aj s vysluhovaním sviatosti zmierenia.

     Základná škola

     • Duchovné obnovy pre žiakov – raz  za rok má každá trieda duchovnú obnovu spojenú s vysluhovaním sviatosti zmierenia a svätej omše. Obnovy sa konajú v katechetickej učebni.

     • Každý štvrtok majú žiaci i zamestnanci školy možnosť zúčastniť sa slávenia svätej omše o 7.45. Počas prikázaných sviatkov sa žiaci spolu so svojimi učiteľmi a ostatnými zamestnancami školy zúčastňujú svätej omše  v kostole.

     • Jednotlivé triedy sa pod vedením svojich triednych učiteľov aktívne zúčastňujú na príprave liturgie svätej omše.

     • Modlitba pred prvou a na konci poslednej hodiny – žiaci spolu s vyučujúcim sa pomodlia na začiatku a na konci vyučovania. O 12:00 sa spoločne modlíme modlitbu Anjel Pána.

     • Školská kaplnka je neustále otvorená, žiaci, učitelia a zamestnanci školy ju môžu využívať na spoločnú, ale aj osobnú modlitbu. Zamestnanci školy sa v nej schádzajú každý deň o 7:15 na spoločnej modlitbe svätého ruženca príp. krížovej cesty za žiakov, rodičov a potreby školy.

     • V mesiaci október sa žiaci spolu s triednymi učiteľmi zapájajú do služby predmodlievania ruženca vo farskom kostole.

     • V misijnom týždni pozývame na besedy misionárov a misijný jarmok, kde deti ponúkajú svoje výrobky a výťažok z tejto akcie posielame do krajiny, v ktorej daný misionár pracuje.

     • Na konci pôstneho obdobia sa všetci spoločne v priestoroch školy pomodlíme krížovú cestu.

     • Žiaci, učitelia a zamestnanci školy majú možnosť pred Vianocami a Veľkou nocou prijať sviatosť zmierenia, ktorú zabezpečujú saleziáni pôsobiaci v Námestove.

     • Pre žiakov sú počas celého školského roka organizované besedy s kňazmi, rehoľníkmi, misionármi, ale aj odborníkmi z rôznych oblastí, ktorí vynikajú zastávaním mravných postojov v rozličných oblastiach pôsobenia.

     • Každá trieda má svojho triedneho patróna - svätca, ktorého život žiaci poznávajú a nasledujú v konkrétnych čnostiach.

     • Organizovanie pútí:  do Klina (prvoprijímajúci žiaci); do Krivej a Zákamenného  (žiaci 6. ročníka) na Spišskú Kapitulu (5 alebo 6. ročník).

     • Žiaci sa v mesiaci marec zapájajú do kampane Biela stužka čím vyjadrujú svoj postoj k ochrane ľudského života už pred jeho narodením.