• Letný anglický tábor
     • Letný anglický tábor

     • Milí rodičia, 

      počas prázdnin majú deti možnosť zúčastniť sa tábora, ktorý organizuje OZ V.I.A.C.

      Letný anglický tábor s anglicky-hovoriacimi lektormi je určený pre pre deti od 6 do 12 rokov, prioritne pre tie, ktoré majú problém s angličtinou. Chceme im pomôcť s cudzím jazykom a tiež ich budeme celý tábor viesť v duchu lásky k prírode a tolerancii voči všetkým ľuďom. 

      program.pdf

      plagat.jpg​​​​​​​

    • Informácie k nástupu do školy
     • Informácie k nástupu do školy

     • Vážení rodičia,

      v pondelok 22.júna prosíme všetkých žiakov o prinesenie učebníc

      Je potrebné priniesť  podpísané vyhlásenie rodiča o zdravotnom stave dieťaťa. 

      V tento deň bude prebiehať aj fotenie triednych kolektívov. Cena fototgrafie je 2,20€, ktoré treba priniesť tiež v pondelok. 

      priloha(1).pdf​​​​​​​

    • Nástup do školy pre všetkých žiakov
     • Nástup do školy pre všetkých žiakov

     • Vážení rodičia, na základe rozhodnutia ministerstva školstva bude od 22.júna 2020 prebiehať vyučovanie pre všetkých žiakov základnej školy. Dochádzka žiakov v tomto období je dobrorovoľnáProsíme však všetkých žakov, aby v pondelok 22.júna prišli do školy z dôvodu odovzdania učebníc, prípadne kníh zapožičaných zo školskej knižnice. 

      Prosíme Vás o čo najskoršie nahlásenie záujmu  o nástup do školy, pričom je potrebné vyjadriť aj záujem o stravovanie žiakov v školskej jedálni. Rodičia žiakov, ktorí sa pred mimoriadnou situáciou stravovali v jedálni ale počas júna o stravovanie nemajú záujem, sú povinní žiakov odhlásiť.

      Žiakov prosíme o nosenie prezúvok

       

    • Informácie pre rodičov žiakov 1 - 5.ročníka
     • Informácie pre rodičov žiakov 1 - 5.ročníka

     • Nástup nových žiakov na vyučovanie:

      žiaci, ktorí majú ešte dodatočne záujem o vyučovanie v škole sa môžu prihlásiť u svojich triednych učiteľov. Podmienkou je, že nástup je možný vždy od pondelka nasledujúceho týždňa (nie uprostred týždňa) vzhľadom k tomu, že už sú vytvorené skupiny detí.

      Chýbanie žiakov:

      dieťa na vyučovaní môže chýbať z akéhokoľvek dôvodu. Ak však chýba 3 dni a viac, je potrebné opätovné odovzdanie vyhlásenia o tom, že nemá príznaky ochorenia.

      Ak sa rodičia vracajú zo zahraničia, ich dieťa zostáva v domácej karanténe.

       

    • Čo so sebou v pondelok do školy?
     • Čo so sebou v pondelok do školy?

     • Vážení rodičia, 

      vyučovanie od 1.júna 2020 nebude prebiehať podľa rozvrhu. Zameriamame sa na hlavné predmety: MATEMATIKA, SLOVENSKÝ JAZYK a ČÍTANIE. Ostatným predmetom sa budeme venovať po vzájomnej dohode.  

      Prosíme deti o prinesenie potrebných UČEBNÍC a PRACOVNÝCH ZOŠITOV. Zároveň prosíme o prinesenie úloh, ktoré deti počas domáceho vyučovania mali vypracovať.

      NIE JE POTREBNÉ prinášať cvičebný úbor ani hygienické vrecúško (deti musia používať papierové hygienické vreckovky).

      Deti budú po úvodnom meraní teploty usmernené do svojich tried, kde ich už budú čakať učitelia.

      Nezabudnite na prezuvky :)

    • Informácie k nástupu žiakov do školy
     • Informácie k nástupu žiakov do školy

     • Vážení rodičia,

      žiaci, ktorí prejavili záujem o vyučovanie od 1.júna 2020 sú povinní dodržiavať tieto pokyny:

      - Do školy môžete prichádzať v čase od 7:30 do 8:00, pričom je potrebné rešpektovať bezpečnostnú vzdialenosť a nezdržiavať sa v skupinách.

      - Pri nástupe do školy odovzdať vyhlásenie o ich zdravotnom stave podpísané rodičmi (nie lekárom),

      - Po príchode sa deti presúvajú do svojich tried - nezdržiavajú sa na chodbách,

      - Vyučovanie bude prebiehať do 11:20 (žiaci 1.ročníka) a postupene v 5-minútových časových intervaloch sa staršíe ročníky budú presúvať do školskej jedálne, príp. si ich vyzdvihne rodič (tých, ktorí nejdú na obed),

      - Žiaci sú povinní nosiť rúška všade - okrem triedy v ktorej sa učia, (2 rúška)  a mať so sebou papierové hyg. vreckovky.

      - Rodičia sú povinní odhlásiť dieťa, ktoré sa nebude stravovať v školskej jedálni,

      - Žiaci rodičov, ktorých rodičia sú "pendleri" - pracujú pravidelne v zahraničí, patria k rizikovej skupine a preto je potrebné zvážiť ich účasť na vyučovaní.

      - Vzhľadom k nízkemu počtu nahlásených žiakov, školský klub nebude fungovať.

      - Na základe pokynov MŠSR budeme využívať vyučovanie na ihrisku a iné vonkajšie priestory. Prosíme Vás preto o to, aby deti mali skôr športové oblečenie.

      Vyhlásenie: priloha.pdf   PODPÍSANÉ RODIČMI (nie je potrebné lekárske potvrdenie)

       

     • Nástup žiakov 1. - 5. ročníka na vyučovanie

     • Milí rodičia,

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky umožňuje otvorenie prvého až piateho ročníka základných škôl a školských klubov detí od 1. 6. 2020. 

      • Riaditeľ školy žiakov rozdelí na skupiny, v ktorých ich bude najviac 20.
      • V skupinách môžu byť spolu aj žiaci z rôznych tried,

      Povinnosti zákonných zástupcov:

      • Zabezpečiť pre svoje dieťa každý deň 2 rúška a papierové jednorazové vreckovky.
      • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 3 dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha).
      • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie na ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

      Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19

      • Osoby sprevádzajúce žiakov na vyučovanie (rodičia, starší súrodenci( sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú.
      • Pri nástupe žiakov na vyučovanie je dôležité  minimalizovanie zhromažďovania osôb pred ZŠ. 
      • ZŠ zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov každej skupiny a dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy, a to dezinfekčným prostriedkom vhodne umiestneným.
      • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do ZŠ, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
      • Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces.

      Nahlásenie záujmu: 

      Prosíme Vás o nahlásenie záujmu o stravovanie v školskej jedálni ako aj záujem o školský klub detí triednym učiteľom žiakov v čo najskoršom možnom termíne.

      Stravovanie bude zabezpečené v školskej jedálni.

      Školský klub detí bude pracovať v závislosti od záujmu rodičov. 

       

      priloha.docx - nezabudnite predložiť pri prvom nástupe žiaka do ZŠ

       

    • Duchovný program pre spoločenstvá katolíckych škôl
     • Duchovný program pre spoločenstvá katolíckych škôl

     • 1. Svätá omša s katechézou pre deti I. st.  - nedeľa 24.máj o 1015  (téma: Oslavovať Boha Otca; vedie P. Milan Toman SVD, Sr. Mária Nagyová FMA), Kostol Povýšenia Svätého kríža, Bratislava - Petržalka.

      2. Počúvanie Slova - pondelok 25.máj o 1600 (P.  Mgr. Ing. Jozef Garaj CM), Kostol sv. Vincenta de Paul, Bratislava - Ružinov.  

      3. Svätý ruženec - utorok 26.máj o 1600 (P. Michal Nižnánsky OSPPE), Bazilika Sedembolestnej Panny Márie, Šaštín.

      4. Svätá omša - štvrtok 28.máj o 1600 (celebrant P. Michal Nižnánsky OSPPE), Bazilika Sedembolestnej Panny Márie, Šaštín.

      Program môžete  sledovať na webe zkss.sk 

      alebo priamo na našej Facebookovej stránke https://facebook.com/zkss.sk/videos/  

    • Svätá omša pre žiakov katolíckych škôl
     • Svätá omša pre žiakov katolíckych škôl

     • Pozývame Vás na spoločné slávenie svätej omše pre žiakov katolíckych škôl Slovenska prostredníctvom internetového vysielania z kostola povýšenia Svätého kríža v Bratislave, v stredu 29. apríla 2020 o 16: 00. Celebrantom bude otec biskup Jozef Haľko.

      Svätú omšu môžete sledovať na webe zkss.sk  alebo priamo na našej Facebookovej stránke https://facebook.com/zkss.sk/videos/  

    • Zápis prvákov
     • Zápis prvákov

     • Zápis detí do 1.ročníka sa bude konať v stredu 22.apríla 2020 v čase od 9:00 do 11:00 a vo štvrtok 23.apríla od 14:00 do 16:00. Je potrebné priniesť občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, 20€ a vytlačenú prihlášku podpísanú obidvoma rodičmi. Prosíme Vás o dodržiavanie bezpečnostných zásad.

    • Rozprávkovo 2.A
     • Rozprávkovo 2.A

     • Marec - mesiac knihy si druháci užívali rozprávkovo. Svoju prácu zdokumentovali. Výsledky ich práce si môžete pozrieť v ľavom menu pod názvom Rozprávkovo.

    • Máte problém s domácou úlohou?
     • Máte problém s domácou úlohou?

     • Milí rodičia a žiaci,

      keďže učenie doma prináša problémy súvisiace s vypracovaním a odoslaním zadaných domácich úloh, prosíme vás o komunikáciu s učiteľmi. Ak máte napr. technické problémy so spracovaním úloh, môžete učiteľov poprosiť o zmenu v domácej úlohe. Napr. namiesto prezentácie či dokumentu vo worde, požiadajte o vypracovanie úlohy písomnou formou a zaslanie fotografie. 

      Zároveň vám ponúkame návod na odoslanie domácich úloh cez edupage:

      Po prihlásení sa na www.czssihelne.edupage.org kliknite vľavo hore na "Štart"

      otvorí sa vám nové okno - "Obľúbené kroky" a v ňo žlté políčko "Poslať správu" na ktoré kliknete.

      Otvorí sa nové okno v ktorom zvolíte meno učiteľa, ktorému správu posielate a vľavo dole je možnosť "Pripojiť prílohu". Kliknete a vyberiete súbor, ktorý chcete odoslať, potvrdíte "otvoriť" a tlačítkom "Ďalej" odošlete.

      Prajeme Vám veľa trpezlivosti a úspechov. 

    • Pozvánka k prežívaniu Veľkého týždňa
     • Pozvánka k prežívaniu Veľkého týždňa

     • Združenie katolíckych škôl Slovenska pozýva ku spoločnému prežívaniu duchovného programu pre žiakov katolíckych škôl. Prijímame výzvu sv. Otca, s ktorou sa počas nedávneho Urbi et orbi obrátil na nás kresťanov - "Víťazné zbrane sú modlitba a tichá služba".

      V spolupráci s otcom biskupom Jozefom Haľkom je pripravený duchovný program počas Veľkého týždňa, na ktorý všetkých srdečne pozývame.

      Program:

      Pondelok 6.4.   1030 Svätá omša (celebrant otec biskup Jozef Haľko, pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy)
      Utorok 7.4.        1030 Krížová cesta (obetovaná za zastavenie pandémie)

      Streda 8.4.       1030 Adorácia pred vyloženou Oltárnou sviatosťou (so sprievodným slovom, ktoré predstaví žiakom udalosti Veľkého týždňa)

       

      Program bude realizovaný vo Farskom kostole povýšenia Svätého kríža v Bratislave a budete ho môcť naživo sledovať na webe zkss.sk 

      alebo priamo na našej Facebookovej stránke https://facebook.com/zkss.sk/videos/  

      Želáme vám pevné zdravie, pokoj a dôveru do ďalších dní.

      biskup