• Aktuálne informácie
     • Aktuálne informácie

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      od pondelka 26.10.2020 prechádzajú žiaci 5-9.ročníka na dištančnú formu vzdelávania do 27.11.2020. Prosíme žiakov, aby pracovali zodpovedne podľa pokynov vyučujúcich. Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu. 

      Termín prázdnin:

      30.október - 2.november 2020

      6.november - 9.november 2020.

    • ZRPŠ
     • ZRPŠ

     • Vážení rodičia,

      vzhľadom k aktuálnej situácii nie je možné zorganizovať stretnutie spoločenstva rodičov, na ktorom by sa schvlálila výška príspevku rodičov (ZRPŠ). Z tohoto dôvodu sme sa rozhodli ponechať výšku tohto príspevku v rovnakej výške ako v uplynulom šk. roku, teda 5 eur.

      Prosíme Vás touto cestou o uhradenie príspevku v čo najkratšom čase.

    • Milión detí sa modlí ruženec
     • Milión detí sa modlí ruženec

     • Pápežské dielo “Kirche in Not” pozýva zúčastniť sa na tejto modlitbovej iniciatíve. Jej myšlienka vznikla v roku 2005 u prícestného obrazu Panny Márie v Caracase, hlavnom meste Venezuely. Počas toho, ako sa deti spoločne pred týmto obrazom modlili ruženec, ženy, ktoré boli v blízkosti, zažili prítomnosť Nebeskej Matky. Niektoré si spomenuli na slová pátra Pia: “Keď sa milión detí bude spolu modliť ruženec, svet sa zmení.”

      Hlavným úmyslom tejto iniciatívy je ukázať, že dôveryplná modlitba detí vchádza priamo ako šíp do Božieho Srdca a má preto veľkú moc. Detská modlitba ruženca má veľkú silu vyprosiť mier a jednotu v našich rodinách, v našej krajine i vo svete. Svätý Ján Pavol II. napísal vo svojom apoštolskom liste o ruženci: “Ruženec je zo svoje podstaty modlitbou zameranou na pokoj, lebo je vlastne rozjímaním o Kristovi, Kniežati pokoja, ktorý je i náš pokoj. Ruženec je modlitbou pokoja aj prostredníctvom plodov lásky, ktoré prináša. Ako vytrvalá spoločná prosba, ktorá je v súlade s Kristovou výzvou, že sa treba stále modliť a neochabovať – nám dáva nádej, že aj dnes môžeme vyhrať taký ťažký boj, akým je boj za pokoj.”

      Aj tento rok sa žiaci našej školy do tejto iniciatívy zapojili a v pondelok 19. novembra sme sa spoločne utiekali pod ochranu Panny Márie.

    • Triedny odpust 5.A
     • Triedny odpust 5.A

     • Svätý František je patrónom žiakov 5.A triedy. V pondelok  5.10. 2020 tak prežili v duchu oslavy jeho sviatku. Okrem modlitby bolo úlohou detí  vypracovanie kvízu o tomto svätcovi, kreslili sme udalosti z jeho života, hrali hry a na záver bolo pizza agapé. 

    • Opatrenia - nové pokyny
     • Opatrenia - nové pokyny

     • Vzľadom k zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii na Slovensku je nosenie rúšok povinné aj pre žiakov 1. stupňa od pondelka 12.10.2020. Preto prosíme rodičov o zabezpečenie potrebných rúšok ako aj usmernenie svojich detí o dôležitosti správneho nosenia rúška.

    • Nosenie rúšok
     • Nosenie rúšok

     • Milí žiaci. 

      Dôrazne vás upozorňujem na správne nosenie rúška. Rúško má prekrývať aj ústa, aj nos. Viacerých z vás na to musia vyučujúci, neustále upozorňovať. Či na chodbe, v triede alebo v jedálni. Niektorí z vás ste sa doteraz nepoučili a vnímam to ako vedomé porušovanie nariadení Úradu verejného zdravotníctva a pokynov vedenia školy. Z toho dôvodu nariaďujem vyučujúcim, aby tým žiakom, ktorí správne nosenie rúška naďalej nebudú dodržiavať, zapísali cez Edupage upozornenie rodičom na nedodržiavanie školského poriadku. Pri viacnásobnom zápise bude týmto žiakom udelené výchovné opatrenie podľa školského poriadku - pokarhanie triednym učiteľom, riaditeľom školy alebo zníženie známky zo správania.

      Ďalej upozorňujem všetkých žiakov, aby dôsledne dodržiavali pokyny vyučujúcich počas výdaja stravy. Do školskej jedálne vstupujete s dezinfikovanými rukami, so správne nasadeným rúškom v sprievode vyučujúceho.

      Po chodbách sa pohybujte iba v nevyhnutných prípadoch, čo je presun do učebne, na toalety, do jedálne a do bufetu. Na chodbách majú rúškom prekrytý nos a ústa všetci! Pri čakaní na hodiny v jazykových a počítačových učebniach vás dôrazne žiadam o obmedzenie kontaktov s inými triedami. Rovnako aj v šatni, kde sa máte iba prezuť a opustiť ju. Verím, že vo vlastnom záujme a v záujme ochrany zdravia svojich najbližších pochopíte, že správne nosenie rúška a dodržiavanie pravidiel nie je otravná zbytočnosť, ale je vyjadrením úcty a priateľstva jeden voči druhému.

       

    • Modlitba posvätného ruženca
     • Modlitba posvätného ruženca

     • Každé ráno sa modlíme cez školský rozhlas desiatok posvätného ruženca za potreby školy a v školskej kaplnke za jednotlivé triedy. Súčasťou tejto modlitby je aj modlitba k Panne Márii za odvrátenie epidémie. aktivity 

    • odpust
     • odpust

     • Páter Pio je patrónom 6. A. Slávili sme triedny odpust. Začali sme Korunkou Božieho milosrdenstva v kaplnke. Potom sme si pripomenuli ťažký život Pátra Pia animovaným filmom. Nakoniec nás čakala opekačka blízko lesíka. Bol to super deň. Páter Pio oroduj za nás. odpust

    • Usmernenia Ministerstva školstva k dochádzke žiakov
     • Usmernenia Ministerstva školstva k dochádzke žiakov

     • Rodič predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov - teda ak žiak chýba na vyučovaní v pondelok alebo v piatok) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti.docx). 

      Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú (z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

      Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

    • Voľba Rady školy
     • Voľba Rady školy

     • Vážení rodičia,

      tento rok sa končí volebné obdobie Rady školy. Kvôli epidemiologicým opatrenim je ZRPŠ zrušené. Je vak potrebné zvoliť spomedzi Vás nových štyroch zástupcov.

      V pondelok (21.9.2020) teda donesie domov najstaršie dieťa z rodiny hlasovací lístok. Na ten napíšte mená štyroch rodičov, ktorých navrhujete, aby nasledujúce obdobie pracovali v Rade školy. Lístky v zalepenej obálke pošlite do školy. 

    • Ponuka krúžkov na šk. rok 2020/2021
     • Ponuka krúžkov na šk. rok 2020/2021

     • Žurnalista         Mgr. Jana Kutláková

      Lezecký            Mgr. Viera Bolibruchová

      Zdravotnícky    Ing. Mariana Kutliaková

      Divadielko        Mgr. Ľubomíra Nováková

      Biblický            Mgr. Miroslav Tarčák

      Slniečko           Mgr. Marcela Fernezová

      Športovo-gymnastický       Mgr. Iveta Kakačková

      Halový futbal (5-9.ročník)    Mgr. Martin Fider

      Futbalový (1-4.ročník)          Mgr. Miroslav Tarčák

      Dramatizované čítanie pre 3.roč    Mgr. Oľga Hajdučáková

      Sihelček           Mgr. Katarína Maslaňáková, Mgr. Dana Masničáková

    • Voľné pracovné miesta
     • Voľné pracovné miesta

     •  

      Pre školský rok 2020/2021 prijmemešpeciálneho pedagóga

      Podmienky pre prijatie:

      špeciálny pedagóg - ukončené vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa so zameraním na špeciálnu pedagogiku a 5-ročnou praxou.

    • Začiatok školského roka 2020/2021
     • Začiatok školského roka 2020/2021

     • Nový školský rok začíname 2.septembra 2020 (streda) o 800 svätou omšou v kostole

      po ktorej sa presunú žiaci do tried s triednymi učiteľmi. Prosíme o dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti a nevytváranie skupiniek.

      Prosíme rodičov, aby nevstupovali do budovy školy. Rodičia žiakov 1. ročníka budú usmernení pani učiteľkami - Maslaňákovou a Masničákovou.

       

      Vyučovanie začína 3. septembra 2020.

      1. a 2. hodina bude prebiehať s triednymi učiteľmi, od 3. hodiny vyučovanie prebieha podľa rozvrhu.

       

      Stravovanie v školskej jedálni ako aj školský klub detí bude fungovať od 3.septembra 2020.

      nesmú sa zgrupovať pred školou

    • Povinnosti rodičov
     • Povinnosti rodičov

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      vzhľadom k situácii súvisiacou s ochorením COVID-19 je škola povinná riadiť sa aktuálnymi pokynmi MŠVVaŠ SR a hlavného hygienika SR, preto Vás prosíme: 

      - dbajte na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy,

      - zabezpečte pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky,

      - dodržiavajte pokyny riaditeľky školy,

      - žiaci sú povinní nosiť rúško pri vstupe a všade vo vnútorných priestoroch školy (chodba, WC),

      - pre žiakov 2. stupňa je nosenie rúšok povinné aj v  triede počas vyučovacieho procesu,

      - pre žiakov 1. stupňa odporúčame nosiť rúško aj v triede,

      - pri prvom nástupe žiaka do školy predložte čestné vyhlásenie priloha.pdf o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia a to aj v prípade, ak žiak preruší dochádzku na viac ako tri dni, ako aj zdravotný dotazník rodic_-_dotaznik.docx

      V prípade, že u žiaka je podozrenie, alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informujte príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiak z vyučovania vylúčený.

    • Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom
     • Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

     • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

      vyhlasenie.docx

      rodic_-_dotaznik.docx​​​​​​​

    • Nástup do školy
     • Nástup do školy

     • Ministerstvo školstva odporúča rodičom a učiteľom necestovať posledné 2 týždne prázdnin do zahraničia.

      Žiaci po nástupe do školy budú nosiť rúška.

      priloha.pd dieťa pri nástupe do školy odovzdá triednemu učiteľovi vyhlásenie rodiča o jeho zdravotnom stave