• Antigénové samotesty
     • Antigénové samotesty

     • Vážení rodičia,

      prosíme rodičov, ktorí majú dodatočný záujem o antigénové samotesty, aby svoj záujem nahlásili triednym učiteľom.

      Zároveň prosíme rodičov, ktorí o samotesty prejavili záujem v 1. kole a zmenili názor, aby informovali triednych učiteľov o tom, že ďalšie testy si už neprevezmú.

    • Oznam pre rodičov stravujúcich sa detí
     • Oznam pre rodičov stravujúcich sa detí

     • Vážení rodičia, prosím Vás, aby ste si svoje deti odhlasovali z obedov.

      Od kedy - do kedy bude vaše dieťa doma (počas choroby alebo na dištančnom vyučovaní).

      Telefónne číslo: 0948 400 731

      Internetom: www.strava.cz

      Osobne v školskej jedálni.

      Za neodobratú alebo včas neodhlálenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. 

      Za pochopenie ďakuje p. Špigurová vedúša ŠJ

    • Dištančné vzdelávanie 5.A
     • Dištančné vzdelávanie 5.A

     • Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva sa žiaci 5.A triedy budú vzdelávať dištančne do 20.septembra. Nástup do školy na prezenčnú výučbu je v utorok 21.septembra 2021.

      Prípadné zmeny Vám budú oznámené elektronicky. 

    • Dištančné vzdelávanie 9.A triedy
     • Dištančné vzdelávanie 9.A triedy

     • Vzhľadom k pozitívnemu výsledku testu na Covid 19 u žiaka 9.A triedy prechádza od 16.septembra na dištančnú výučbu aj trieda 9.A. Žiaci budú vzdelávaní podľa bežného rozvrhu, pričom sú POVINNÍ zúčastňovať sa online výučby.

      Odporúčame rodičom žiakov otestovať deti predovšetkým zo 7.A, 7.B a 9.A triedy.

    • Informácie k samotestom (pozitivite) a vyhláseniu o bezpríznakovosti
     • Informácie k samotestom (pozitivite) a vyhláseniu o bezpríznakovosti

     • V prípade pozitívneho výsledku samotestovania Ag samotestom žiaka počas školského roka:

      1. Žiak zostáva doma – nemôže ísť do školy.

      2. Rodič kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví ďalší postup.

      3. Rodič oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam.

      Ak sa v triede vyskytne žiak pozitívny na ochorenie COVID-19, idú žiaci z triedy a zamestnanci, ktorí boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID19 do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény).

      Pokiaľ výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň karantény je negatívny a žiak alebo zamestnanec nemá žiadne príznaky COVID-19, karanténa môže byť ukončená po 7 dňoch.

      Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka všeobecnému lekárovi pre deti a dorast, ktorý na jeho karanténu dohliada.

       

      Vyhlásenie o bezpríznakovosti

      Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.

      V zelených okresoch rodič „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ predkladá dobrovoľne,

      V oranžovej farbe - je povinný vyhlásenie predložiť.

      V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy a odchádza s rodičom domov. Ak neprišiel žiak v sprievode rodiča, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.

      Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní.

      Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast

       

    • Dištančné vzdelávanie 7.B a 7.A
     • Dištančné vzdelávanie 7.B a 7.A

     • Vážení rodičia,

      z dôvodu poztívneho výsledku testovania žiaka 7.B triedy na Covid 19, bude od utorka 14. septembra 2021 vyučovanie žiakov 7.A aj  7.B triedy prebiehať dištančnou formou podľa platného rozvrhu.

      Škola tak prechádza do oranžovej fázy. Žiaci budú musieť pri príchode do školy predložiť vyhlásenie o bezpríznakovosti, bez ktorého nie je možné umožniť im vstup do školy (takýto žiak sa považuje za pozitívneho).

      Prosíme Vás o elektronický spôsob podávania vyhlásenie cez rodičovské konto.

    • Branné cvičenie
     • Branné cvičenie

     • Vážení rodičia, milí žiaci

      v utorok 14. septembra 2021 sa koná branné cvičenie / didaktické hry v čase:

      1.stupeň 9:00 - 11:30

      2.stupeň 9:00 - 12:00.

    • Poďakovanie
     • Poďakovanie

     • V uplynulom školskom roku sa naši žiaci zapojili do projektu, v ktorom sa počas pôstu vzdali nejakej "dobroty". Výťažok sme venovali deťom v dome Charitas v Rabči.

      17.septembra 2021 budú pri príležitosti odpustovej slávnosti bude slúžená svätá omša za všetkých dobrodincov, medzi ktorých patrí aj naša škola.

    • Fotenie triednych kolektívov
     • Fotenie triednych kolektívov

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      23. septembra 2021 (štvrtok) bude na našej škole prebiehať fotografovanie. Žiaci sa môžu odfotiť ako triedne kolektívy aj ako jednotlivci. Aktuálna ponuka k foteniu je k dispozícii na stránke www.fotoponuka.sk.

       

    • Ponuka krúžkov na šk. rok 2021/2022
     • Ponuka krúžkov na šk. rok 2021/2022

     • V tomto školskom roku majú žiaci možnosť pracovať v nasledujúcich krúžkoch:

      Sihelček - Mgr. Maslaňáková, Mgr. Masničáková

      Lezecký - Mgr. Bolibruchová

      Žurnalista - Mgr. Kutláková

      Doučovanie zo SJL - Mgr. Kutláková

      Futbalový - Mgr. Fider

      Gymnastický - Mgr. Kakačková

      Biblický - Mgr. Tarčák

      Počítačový - Mgr. Tarčák

      Posilňovanie 9.roč. - Mgr. Tarčák

       

    • Informácie pre rodičov
     • Informácie pre rodičov

     • Vážení rodičia,

      v školskom roku 2021/2022 bude prioritne používaná internetová žiacka knižka. Žiacka knižka v papierovej forme prípadne slovník sa bude používať na ospravedlnenky od lekára. Po dohode s triednym učiteľom sa môžu žiakom zapisovať do žiackej knižky aj známky.

    • Prváci
     • Prváci

     • S očami plnými očakávania si naši najmenší žiaci sadli do školských lavíc. Privítali ich pani učiteľky i pani riaditeľka a spoločne spoznávali priestory "veľkej školy". Prajeme Vám, aby ste nové vedomosti získavali s radosťou a s chuťou sa pustili do práce.  Prváci.

    • Kloktacie testy
     • Kloktacie testy

     • Vážení rodičia,

      testovanie žiakov kloktacími testami (tí, ktorí sa prihlásili)  sa uskutoční v pondelok  6. septembra 2021 v priebehu vyučovania.