• Poskytovanie dotácií na stravu v školskom roku 2021/2022
     • Poskytovanie dotácií na stravu v školskom roku 2021/2022

     • Poskytovanie dotácií na stravu v školskom roku 2021/2022

       

      Vážení rodičia, informujeme Vás, že od 1.8.2021 dochádza k zmenám pri poskytovaní dotácií na stravu. Najväčšou zmenou je ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie na stravu.

      Novou skupinou deti, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.  V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:

      • MŠ alebo ZŠ a v  MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
      • v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“)
      • v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia (zvýšený daňový bonus - 1,7 násobok sumy daňového bonusu) na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu* (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

      Prosíme rodičov, ktorí majú záujem o poskytnutie dotácie na stravu pre svoje dieťa,  že je nevyhnutné predložiť:  

      • núdzi,
      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
      • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa. Je postačujúce, ak predmetné čestné vyhlásenie podpíše jeden z rodičov, nakoľko uvedené vyhlasuje tento rodič za celú domácnosť (viď. znenie § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách: „... dieťa žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa...“).

       

      V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme informovať, že vzhľadom na uvedené sú aktualizované informácie na webovej stránke ústredia k poskytovaniu dotácií v novom školskom roku: https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/poskytovanie-dotacii-na-stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022.html?page_id=1102173 a https://www.upsvr.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1041438

       

      Termín na predloženie vyššie uvedených potvrdení je do 2.8.2021. V prípade potreby kontaktujte ekonómku školy na tel. čísle 0911 983 602