• Zomrel otec biskup Mons. Štefan Sečka
     • Zomrel otec biskup Mons. Štefan Sečka

     • Pán si dnes povolal k sebe otca biskupa Štefana Sečku.

      Jeho biskupským heslom bolo „Crux Christi perficiat nos“ (Kristov kríž nech nás zdokonalí).

      Nech mu je Pán Boh milosrdným Sudcom a láskavým Spasiteľom! Modlíme sa za Vás, drahý otec biskup Štefan.

       

    • Oznámenie o dištančnom vzdelávaní žiakov 1.stupňa
     • Oznámenie o dištančnom vzdelávaní žiakov 1.stupňa

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      vzhľadom k aktuálnej situácií Vás informujeme o tom, že od 27.októbra (utorok) prechádza naša škola na dištančnú výučbu aj na prvom stupni.

      Predpokladaný nástup žiakov 1.stupňa je po jesenných prázdninách 3.novembra 2020 (utorok).

      O prípadných zmenách budete informovaní prostredníctvom webovej stránky školy.

       

    • Aktuálne informácie
     • Aktuálne informácie

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      od pondelka 26.10.2020 prechádzajú žiaci 5-9.ročníka na dištančnú formu vzdelávania do 27.11.2020. Prosíme žiakov, aby pracovali zodpovedne podľa pokynov vyučujúcich. Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu. 

      Termín prázdnin:

      30.október - 2.november 2020

      6.november - 9.november 2020.

    • ZRPŠ
     • ZRPŠ

     • Vážení rodičia,

      vzhľadom k aktuálnej situácii nie je možné zorganizovať stretnutie spoločenstva rodičov, na ktorom by sa schvlálila výška príspevku rodičov (ZRPŠ). Z tohoto dôvodu sme sa rozhodli ponechať výšku tohto príspevku v rovnakej výške ako v uplynulom šk. roku, teda 5 eur.

      Prosíme Vás touto cestou o uhradenie príspevku v čo najkratšom čase.

    • Milión detí sa modlí ruženec
     • Milión detí sa modlí ruženec

     • Pápežské dielo “Kirche in Not” pozýva zúčastniť sa na tejto modlitbovej iniciatíve. Jej myšlienka vznikla v roku 2005 u prícestného obrazu Panny Márie v Caracase, hlavnom meste Venezuely. Počas toho, ako sa deti spoločne pred týmto obrazom modlili ruženec, ženy, ktoré boli v blízkosti, zažili prítomnosť Nebeskej Matky. Niektoré si spomenuli na slová pátra Pia: “Keď sa milión detí bude spolu modliť ruženec, svet sa zmení.”

      Hlavným úmyslom tejto iniciatívy je ukázať, že dôveryplná modlitba detí vchádza priamo ako šíp do Božieho Srdca a má preto veľkú moc. Detská modlitba ruženca má veľkú silu vyprosiť mier a jednotu v našich rodinách, v našej krajine i vo svete. Svätý Ján Pavol II. napísal vo svojom apoštolskom liste o ruženci: “Ruženec je zo svoje podstaty modlitbou zameranou na pokoj, lebo je vlastne rozjímaním o Kristovi, Kniežati pokoja, ktorý je i náš pokoj. Ruženec je modlitbou pokoja aj prostredníctvom plodov lásky, ktoré prináša. Ako vytrvalá spoločná prosba, ktorá je v súlade s Kristovou výzvou, že sa treba stále modliť a neochabovať – nám dáva nádej, že aj dnes môžeme vyhrať taký ťažký boj, akým je boj za pokoj.”

      Aj tento rok sa žiaci našej školy do tejto iniciatívy zapojili a v pondelok 19. novembra sme sa spoločne utiekali pod ochranu Panny Márie.

    • Triedny odpust 5.A
     • Triedny odpust 5.A

     • Svätý František je patrónom žiakov 5.A triedy. V pondelok  5.10. 2020 tak prežili v duchu oslavy jeho sviatku. Okrem modlitby bolo úlohou detí  vypracovanie kvízu o tomto svätcovi, kreslili sme udalosti z jeho života, hrali hry a na záver bolo pizza agapé. 

    • Opatrenia - nové pokyny
     • Opatrenia - nové pokyny

     • Vzľadom k zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii na Slovensku je nosenie rúšok povinné aj pre žiakov 1. stupňa od pondelka 12.10.2020. Preto prosíme rodičov o zabezpečenie potrebných rúšok ako aj usmernenie svojich detí o dôležitosti správneho nosenia rúška.

    • Nosenie rúšok
     • Nosenie rúšok

     • Milí žiaci. 

      Dôrazne vás upozorňujem na správne nosenie rúška. Rúško má prekrývať aj ústa, aj nos. Viacerých z vás na to musia vyučujúci, neustále upozorňovať. Či na chodbe, v triede alebo v jedálni. Niektorí z vás ste sa doteraz nepoučili a vnímam to ako vedomé porušovanie nariadení Úradu verejného zdravotníctva a pokynov vedenia školy. Z toho dôvodu nariaďujem vyučujúcim, aby tým žiakom, ktorí správne nosenie rúška naďalej nebudú dodržiavať, zapísali cez Edupage upozornenie rodičom na nedodržiavanie školského poriadku. Pri viacnásobnom zápise bude týmto žiakom udelené výchovné opatrenie podľa školského poriadku - pokarhanie triednym učiteľom, riaditeľom školy alebo zníženie známky zo správania.

      Ďalej upozorňujem všetkých žiakov, aby dôsledne dodržiavali pokyny vyučujúcich počas výdaja stravy. Do školskej jedálne vstupujete s dezinfikovanými rukami, so správne nasadeným rúškom v sprievode vyučujúceho.

      Po chodbách sa pohybujte iba v nevyhnutných prípadoch, čo je presun do učebne, na toalety, do jedálne a do bufetu. Na chodbách majú rúškom prekrytý nos a ústa všetci! Pri čakaní na hodiny v jazykových a počítačových učebniach vás dôrazne žiadam o obmedzenie kontaktov s inými triedami. Rovnako aj v šatni, kde sa máte iba prezuť a opustiť ju. Verím, že vo vlastnom záujme a v záujme ochrany zdravia svojich najbližších pochopíte, že správne nosenie rúška a dodržiavanie pravidiel nie je otravná zbytočnosť, ale je vyjadrením úcty a priateľstva jeden voči druhému.

       

    • Modlitba posvätného ruženca
     • Modlitba posvätného ruženca

     • Každé ráno sa modlíme cez školský rozhlas desiatok posvätného ruženca za potreby školy a v školskej kaplnke za jednotlivé triedy. Súčasťou tejto modlitby je aj modlitba k Panne Márii za odvrátenie epidémie. aktivity