• Začiatok školského roka 2020/2021
     • Začiatok školského roka 2020/2021

     • Nový školský rok začíname 2.septembra 2020 (streda) o 800 svätou omšou v kostole

      po ktorej sa presunú žiaci do tried s triednymi učiteľmi. Prosíme o dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti a nevytváranie skupiniek.

      Prosíme rodičov, aby nevstupovali do budovy školy. Rodičia žiakov 1. ročníka budú usmernení pani učiteľkami - Maslaňákovou a Masničákovou.

       

      Vyučovanie začína 3. septembra 2020.

      1. a 2. hodina bude prebiehať s triednymi učiteľmi, od 3. hodiny vyučovanie prebieha podľa rozvrhu.

       

      Stravovanie v školskej jedálni ako aj školský klub detí bude fungovať od 3.septembra 2020.

      nesmú sa zgrupovať pred školou

    • Povinnosti rodičov
     • Povinnosti rodičov

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      vzhľadom k situácii súvisiacou s ochorením COVID-19 je škola povinná riadiť sa aktuálnymi pokynmi MŠVVaŠ SR a hlavného hygienika SR, preto Vás prosíme: 

      - dbajte na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy,

      - zabezpečte pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky,

      - dodržiavajte pokyny riaditeľky školy,

      - žiaci sú povinní nosiť rúško pri vstupe a všade vo vnútorných priestoroch školy (chodba, WC),

      - pre žiakov 2. stupňa je nosenie rúšok povinné aj v  triede počas vyučovacieho procesu,

      - pre žiakov 1. stupňa odporúčame nosiť rúško aj v triede,

      - pri prvom nástupe žiaka do školy predložte čestné vyhlásenie priloha.pdf o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia a to aj v prípade, ak žiak preruší dochádzku na viac ako tri dni, ako aj zdravotný dotazník rodic_-_dotaznik.docx

      V prípade, že u žiaka je podozrenie, alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informujte príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiak z vyučovania vylúčený.

    • Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom
     • Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

     • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

      vyhlasenie.docx

      rodic_-_dotaznik.docx​​​​​​​

    • Nástup do školy
     • Nástup do školy

     • Ministerstvo školstva odporúča rodičom a učiteľom necestovať posledné 2 týždne prázdnin do zahraničia.

      Žiaci po nástupe do školy budú nosiť rúška.

      priloha.pd dieťa pri nástupe do školy odovzdá triednemu učiteľovi vyhlásenie rodiča o jeho zdravotnom stave