• Čo so sebou v pondelok do školy?
     • Čo so sebou v pondelok do školy?

     • Vážení rodičia, 

      vyučovanie od 1.júna 2020 nebude prebiehať podľa rozvrhu. Zameriamame sa na hlavné predmety: MATEMATIKA, SLOVENSKÝ JAZYK a ČÍTANIE. Ostatným predmetom sa budeme venovať po vzájomnej dohode.  

      Prosíme deti o prinesenie potrebných UČEBNÍC a PRACOVNÝCH ZOŠITOV. Zároveň prosíme o prinesenie úloh, ktoré deti počas domáceho vyučovania mali vypracovať.

      NIE JE POTREBNÉ prinášať cvičebný úbor ani hygienické vrecúško (deti musia používať papierové hygienické vreckovky).

      Deti budú po úvodnom meraní teploty usmernené do svojich tried, kde ich už budú čakať učitelia.

      Nezabudnite na prezuvky :)

    • Informácie k nástupu žiakov do školy
     • Informácie k nástupu žiakov do školy

     • Vážení rodičia,

      žiaci, ktorí prejavili záujem o vyučovanie od 1.júna 2020 sú povinní dodržiavať tieto pokyny:

      - Do školy môžete prichádzať v čase od 7:30 do 8:00, pričom je potrebné rešpektovať bezpečnostnú vzdialenosť a nezdržiavať sa v skupinách.

      - Pri nástupe do školy odovzdať vyhlásenie o ich zdravotnom stave podpísané rodičmi (nie lekárom),

      - Po príchode sa deti presúvajú do svojich tried - nezdržiavajú sa na chodbách,

      - Vyučovanie bude prebiehať do 11:20 (žiaci 1.ročníka) a postupene v 5-minútových časových intervaloch sa staršíe ročníky budú presúvať do školskej jedálne, príp. si ich vyzdvihne rodič (tých, ktorí nejdú na obed),

      - Žiaci sú povinní nosiť rúška všade - okrem triedy v ktorej sa učia, (2 rúška)  a mať so sebou papierové hyg. vreckovky.

      - Rodičia sú povinní odhlásiť dieťa, ktoré sa nebude stravovať v školskej jedálni,

      - Žiaci rodičov, ktorých rodičia sú "pendleri" - pracujú pravidelne v zahraničí, patria k rizikovej skupine a preto je potrebné zvážiť ich účasť na vyučovaní.

      - Vzhľadom k nízkemu počtu nahlásených žiakov, školský klub nebude fungovať.

      - Na základe pokynov MŠSR budeme využívať vyučovanie na ihrisku a iné vonkajšie priestory. Prosíme Vás preto o to, aby deti mali skôr športové oblečenie.

      Vyhlásenie: priloha.pdf   PODPÍSANÉ RODIČMI (nie je potrebné lekárske potvrdenie)

       

     • Nástup žiakov 1. - 5. ročníka na vyučovanie

     • Milí rodičia,

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky umožňuje otvorenie prvého až piateho ročníka základných škôl a školských klubov detí od 1. 6. 2020. 

      • Riaditeľ školy žiakov rozdelí na skupiny, v ktorých ich bude najviac 20.
      • V skupinách môžu byť spolu aj žiaci z rôznych tried,

      Povinnosti zákonných zástupcov:

      • Zabezpečiť pre svoje dieťa každý deň 2 rúška a papierové jednorazové vreckovky.
      • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 3 dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha).
      • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie na ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

      Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19

      • Osoby sprevádzajúce žiakov na vyučovanie (rodičia, starší súrodenci( sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú.
      • Pri nástupe žiakov na vyučovanie je dôležité  minimalizovanie zhromažďovania osôb pred ZŠ. 
      • ZŠ zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov každej skupiny a dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy, a to dezinfekčným prostriedkom vhodne umiestneným.
      • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do ZŠ, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
      • Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces.

      Nahlásenie záujmu: 

      Prosíme Vás o nahlásenie záujmu o stravovanie v školskej jedálni ako aj záujem o školský klub detí triednym učiteľom žiakov v čo najskoršom možnom termíne.

      Stravovanie bude zabezpečené v školskej jedálni.

      Školský klub detí bude pracovať v závislosti od záujmu rodičov. 

       

      priloha.docx - nezabudnite predložiť pri prvom nástupe žiaka do ZŠ

       

    • Duchovný program pre spoločenstvá katolíckych škôl
     • Duchovný program pre spoločenstvá katolíckych škôl

     • 1. Svätá omša s katechézou pre deti I. st.  - nedeľa 24.máj o 1015  (téma: Oslavovať Boha Otca; vedie P. Milan Toman SVD, Sr. Mária Nagyová FMA), Kostol Povýšenia Svätého kríža, Bratislava - Petržalka.

      2. Počúvanie Slova - pondelok 25.máj o 1600 (P.  Mgr. Ing. Jozef Garaj CM), Kostol sv. Vincenta de Paul, Bratislava - Ružinov.  

      3. Svätý ruženec - utorok 26.máj o 1600 (P. Michal Nižnánsky OSPPE), Bazilika Sedembolestnej Panny Márie, Šaštín.

      4. Svätá omša - štvrtok 28.máj o 1600 (celebrant P. Michal Nižnánsky OSPPE), Bazilika Sedembolestnej Panny Márie, Šaštín.

      Program môžete  sledovať na webe zkss.sk 

      alebo priamo na našej Facebookovej stránke https://facebook.com/zkss.sk/videos/