Navigácia

Výchovný poradca

Základné informácie

Mgr. Viera Bolibruchová

email: vierkabolibruchova@gmail.com

Konzultačné hodiny: streda 11:30 - 13:30

Podľa zákona 317/2009 Z.z. výchovný poradca zabezpečuje a podieľa sa na poskytovaní výchovného poradenstva v oblasti výchovy a vzdelávania formou informačných, koordinačných, konzultačných, metodických a iných súvisiacich činností. Zároveň sprostredkúva odbornú terapeuticko-výchovnú činnosť podľa potrieb dieťaťa a žiaka.

V našej škole výchovná poradkyňa vykonáva aj kariérového poradcu, ktorý vykonáva činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce.

Práca výchovnej poradkyne

A Výchovná práca na úseku prevencie a riešenia problémov žiakov

1. Vyhľadávanie a evidencia žiakov, u ktorých sa prejavujú:

 1. výchovné ťažkosti a poruchy správania,
 2. ťažkosti a poruchy v učení,
 3. viditeľné a skryté zdravotné postihnutia,
 4. sociálne problémy.

2. Riešenie týchto problémov:

 1. pedagogická osveta a výmena informácií medzi výchovným poradcom a učiteľmi školy,
 2. individuálna konzultačná práca s rodičmi žiakov, ktorí majú vývinové, prospechové a iné problémy,
 3. poradenstvo pri uvedených ťažkostiach a problémoch, spoločné hľadanie optimálnych riešení,
 4. spolupráca s vedením školy a triednymi učiteľmi pri riešení problémových prípadov; zabezpečenie riešenia vypuklejších problémov so sociálnymi kurátormi, miestnym úradom a príslušníkmi polície,
 5. spolupráca s CPPPaP v Námestove resp. s ďalšími poradňami a psychológmi podľa výberu rodičov,
 6. koordinácia práce triednych učiteľov v oblasti vyhľadávania problémových žiakov a spolupráca pri získavaní súhlasu rodičov na spoluprácu so psychológom,
 7. zabezpečenie písomnej dokumentácie potrebnej k odoslaniu na CPPPaP od rodičov a triednych učiteľov, sprostredkovanie priameho kontaktu so psychológom, CPPPaP a pedopsychiatrom,
 8. sledovanie vývinu žiakov, pomoc pri realizácii psychológmi odporúčaných vplyvov a postupov ako v školskom, tak aj v domácom prostredí.

3. Poradenská práca s učiteľmi a ostatnými pracovníkmi školy:

 1. Pravidelné prenášanie poznatkov v oblasti výchovného poradenstva získaných na stretnutiach výchovných poradcov, z nových výskumov publikovaných v odbornej literatúre, na pracovných poradách a v každodennom styku s kolegami.
 2. Poradenstvo pri ďalšom rozvíjaní nadania, tvorivosti a talentu ostatných žiakov.

4.  Spolupráca s triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi.

5.  Sledovanie zapájania sa nadaných detí do súťaží.

 

B Práca na úseku výchovy k voľbe povolania a profesionálnej orientácie žiakov

1. Spolupráca s triednymi učiteľmi, ostatnými vyučujúcimi a rodičmi:

 • pri výchove žiakov k správnemu sebavedomiu a usmerňovaní k voľbe vhodného povolania,
 • pri oboznamovaní sa žiakov s povolaniami od 5. ročníka,
 • individuálnou poradenskou a konzultačnou činnosťou oboznamuje žiakov a rodičov s aktuálnymi zmenami v oblasti profesionálnej orientácie,
 • formou psychologických testov k voľbe povolania resp. zabezpečením ich realizácie pomáha pri rozhodovaní pri výbere vhodnej strednej školy,
 • vedie evidenciu žiakov končiacich školskú dochádzku v ZŠ a spracúva podklady a prehľady o profesionálnej orientácii žiakov,
 • poskytuje pravidelný servis informácií a zabezpečuje prenos informácií zo stretnutí výchovných poradcov, zo stredných škôl a rôznych inštitúcií,
 • pripravuje podklady a realizuje kompletizáciu vstupných dokladov žiakov končiacich školskú dochádzku v ZŠ,
 • zodpovedá za predloženie prihlášok riaditeľovi školy v súlade so záväznými a vyhláškami danými termínmi a sleduje ich včasné odoslanie na stredné školy,
 • v prípade neprijatia žiaka na strednú školu pomáhať pri preorientácii žiaka a zabezpečení odoslania novej prihlášky na školu, kde je možnosť prijatia,
 • kompletizuje prehľady o umiestnení žiakov a na požiadanie riaditeľa školy o nich informuje pedagogickú radu a predkladá na príslušné orgány.

 

2. Spolupráca so špecializačným  tímom školy (špec. pedagóg, koordinátor drogovej prevencie, riaditeľka školy, zástupkyňa RŠ)

Výchovný poradca zabezpečuje koordináciu práce členov špeciálneho tímu odborníkov, dbá o jednotné pôsobenie všetkých pracovníkov podieľajúcich sa na výchove žiaka, sleduje spoluprácu s rodičmi, snaží sa o rozširovanie informovanosti rodičovskej verejnosti o možnostiach spolupráce s odbornými pracovníkmi. Prenáša všetky nové poznatky z danej problematiky do pedagogického zboru a medzi rodičov.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. apoštola Pavla
  Sihelné 214
  029 46 Sihelné
 • 0904 12 13 14

Fotogaléria