Navigácia

Koordinátori

Dopravná výchova

Cirkevná základná škola sv. apoštola Pavla,

Sihelné 214, 02946 Sihelné

 

DOPRAVNÁ   VÝCHOVA

 

 1. Charakteristika:

            Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl. Svojím špecifickým obsahom a zameraním cieľavedome pôsobí na mravné intelektuálne, fyzické a psychické vlastnosti žiakov. Úlohou dopravnej výchovy je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke – ako chodcov alebo cyklistov – pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel. Realizácia učebnej činnosti sa uskutočňuje v objekte školy, v okolí školy a v obci Sihelné.

            Automobil, ako nevyhnutný prepravný prostriedok súčasnej doby, sa stal najvyužívanejším dopravným prostriedkom vo svete, na presun z jedného miesta na miesto iné. Milióny ľudí denne  využívajú cestnú sieť na pracovné alebo súkromné účely (či už ako vodiči, cyklisti, chodci, cestujúci v prostriedkoch hromadnej dopravy, atď.), čím sa stávajú pravidelnými účastníkmi cestnej premávky. Okrem pozitívnych stránok so sebou doprava prináša aj negatívne stránky, z ktorých najvážnejšie sú dopravné nehody. S každoročným nárastom počtu vozidiel na cestách sa zvyšuje aj počet dopravných nehôd, pri ktorých dochádza k ľahkým alebo ťažkým zraneniam, niekedy aj s trvalými následkami a čo je najhoršie, aj k stratám na ľudských životoch.

            Jednou z možností ako pozitívne vplývať a pôsobiť na ľudí je okrem vydávania rôznych predpisov (vyhlášky, príkazy, nariadenia, zákony, pravidlá cestnej premávky, atď.), riadenia dopravy MDPT SR a dopravnou políciou (kontroly, riadenie dopravy, a pod.),  autoškôl aj prevencia a dopravná výchova.  Význam dopravnej výchovy a prevencie je v príprave detí, študentov, dospelých a seniorov na život v premávke na cestách. Základnou a najdôležitejšou zložkou tohto systému sú školy, v ktorý deti prostredníctvom školskej dopravnej výchovy získavajú základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách. Ranný vek je obdobím, v ktorom si deti osvojujú väčšinu svojich návykov. Preto je nepretržitá dopravná výchova predpokladom pre bezpečnejšie  a rozumnejšie sa správanie detí v cestnej premávke, či už v pozícii chodcov, cyklistov alebo potenciálnych vodičov. Teoretická a praktická príprava žiakov v oblasti dopravnej výchovy je veľmi významná a získane poznatky sú dobrým základom pre bezpečný každodenný pohyb detí v okolí ciest. Najlepšími miestami, kde si deti môžu vyskúšať svoje vedomosti v teréne a naučiť sa orientovať na cestách sú detské dopravné ihriská (DDI). Praktický výcvik na DDI umožňuje deťom uplatniť poznatky a zručnosti, ktoré získali počas vyučovaní.

Z analýz nehôd zavinených deťmi vyplýva najmä:

 • nízka znalosť cestnej premávky
 • nedostatočná dopravná disciplína
 • nedostatočné si uvedomenie dôsledkov dopravných nehôd.

 

 1. Návrhy činností týkajúcich sa dopravnej výchovy:

            Vo vzťahu k cieľovej skupine - deti: dopravná výchova detí zameraná na získanie základných vedomostí, zručností a návykov bezpečného správania sa v rôznych dopravných situáciách, účasť na vzdelávaní žiakov našej školy formou besied o správnom správaní sa v cestnej premávke, so zameraním sa na účasť detí v premávke – ako chodcov, cyklistov, korčuliarov, skejtbordistov a s tým spojená osveta o význame nosenia bezpečnostných pomôcok (prilby, chrániče), šírenie osvety o význame dodržiavania pravidla „vidieť a byť videný“ používaním reflexných prvkov  (reflexných pások, príveskov, viest a atď.) za zníženej viditeľnosti alebo tmy, ukážky poskytovania prvej pomoci pri dopravných nehodách,  presadzovanie zásady „ozvi sa v aute, v prípade nebezpečnej jazdy šoféra“.

            Pre mladších žiakov: hravé formy práce so žiakmi zamerané na zanechanie zážitku, na základe ktorého si budú pamätať riešenie dopravných situácií, hry  a dopravné súťaže, práca s omaľovánkami, hádankami, rébusmi, pohyb po detskom dopravnom ihrisku na bicykli s účasťou „detských policajtov“ (pre získanie vedomostí, zručností a návykov bezpečného správania sa), naučiť deti chápať bicykel ako dopravný prostriedok (pravidlá jazdy na bicykli), základná výbava bicykla a cyklistu, výroba dopravnej nástenky, nácvik pesničiek s dopravno-bezpečnostnou problematikou, kreslenie dopravných prostriedkov, križovatiek a dopravných situácií na chodníkoch a dvoroch v areáli školy, hry na policajtov, zastavovanie a riadenie cestnej premávky, rešpekt pred idúcimi autami, viditeľné oblečenie pri zlej viditeľnosti, vštepiť návyk na používanie autosedačky, motivovať a zapojiť rodičov pre bezpečnosť detí na cestách (zabezpečujú bezpečné prostredie škôl, stojany na bicykle atď.).

            Pre starších žiakov: rozvíjať tvorivosť žiakov tým, že teoretické poznatky využijú pri práci na projektoch zameraných na bezpečnosť cestnej premávky a výsledky prezentovať pred spolužiakmi, príp. v médiách, hodnotenie správania sa samých seba v dopravnej situácii, škola na kolieskových korčuliach, výklad pravidiel korčuľovania, nosenie prilby a chráničov, pomáhanie mladším žiakom prvé mesiace do školy, prvá pomoc pri dopravných nehodách, besedy o bezpečnosti cestnej premávky, DVD nahrávky dopravných nehôd, vedenie detí k tomu, aby sa ozvali v aute v prípade nebezpečnej jazdy šoféra a upozornili ho.

 

 1. Ciele dopravnej výchovy v našej základnej škole

            Ciele dopravnej výchovy v našej základnej škole sú zamerané na všetky tri oblasti osobnosti žiaka, na oblasť kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú.

 1. Pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 2. formovať mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri chôdzi,
 3. osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, ako chodec,
 4. naučiť deti pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote,
 5. zvládnuť techniku chôdze,
 6. zvládnuť základné taktické prvky chôdze,
 7. pochopiť význam komunikácie a kooperácie medzi účastníkmi cestnej premávky, naučiť sa predvídať potenciálne riziká vyplývajúce z povahy vozovky, dopravnej situácie a správania sa iných účastníkov cestnej premávky, učiť sa predvídať a reagovať na chyby druhých,
 8. pochopiť význam a úlohy policajtov pre bezpečnú a plynulú premávku na cestách,
 9. osvojiť si zásady, ale aj zručnosti a návyky súvisiace s poskytovaním prvej pomoci zranenej osobe pri dopravnej nehode,
 10. osvojiť si základné zručnosti a zásady správania sa pri dopravnej nehode.

 

V priebehu vyučovania je potrebné vytvárať tieto kompetencie:

 1. Poznať dopravné značky a riadiť sa podľa nich.
 2. Bezpečne chodiť po chodníku a po ceste.
 3. Brať ohľad na ostatných účastníkov cestnej premávky.
 4. Kultúrne sa správať na cestách a v dopravných prostriedkoch.
 5. Zavolať alebo poskytnúť pomoc pri dopravnej nehode.
 6. Schopnosť pozorovať svoje okolie a vyhodnocovať ho z hľadiska bezpečnosti.
 1. Aktivity:

September

Školáčik ide do školy – poučenie o BOZP,

beseda a výzva žiakom všetkých tried na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky          Z: triedni učitelia, koordinátor DV

Október - November

Dopravná výchova:

na 1. stupni ako súčasť didaktických hier

na 2. stupni ako súčasť účelového cvičenia          Z: koordinátor DV, tr. učitelia

Rodičia a bezpečnosť na cestách – informácie pre rodičov, nástenka   Z: koordinátor DV, tr. učitelia na ZRŠ

Január - Marec

Vidieť a byť videný – zhotovenie nástenky, rozdávanie reflexných prvkov žiakom 1. ročníka

Ukážky poskytovania prvej pomoci pri dopravných nehodách   Z: koordinátor DV, zdravotník

Február

Autoškola pre deti – kvíz pre žiakov 3. – 6. roč.            Z: koordinátor DV

S Martinom na cestách – kvíz pre žiakov 7. – 9. roč.    Z: koordinátor DV

November – Apríl

Projekt „Správaj sa normálne“ – podľa možností         Z: koordinátor DV, RŠ

Máj - Jún

1. stupeň: Didaktické hry – Bicykel je dopravný prostriedok/používajte cyklistickú prilbu –zhotovenie nástenky, monitorovanie dodržiavania pravidiel cestnej premávky cyklistami – žiakmi našej školy

2. stupeň: Účelové cvičenie – Chodec a cyklista, predchádzanie zraneniam, bezpečnosť na cestách    Z: koordinátor DV, vedúci skupín

Deti a bezpečnosť na cestách

Poznáš dopravné značky? – zábavná súťaž pre deti          Z: koordinátor DV, triedni učitelia

Zhodnotenie celoročnej práce.                                                  Z: koordinátor DV

 

 1. Zdroje:

MŠ SR Dopravná výchova - Učebné osnovy pre 1. – 9. ročník ZŠ

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok

Učebnica dopravnej výchovy “Autoškola pre deti” a CD príloha-učebné pomôcky sú schválené Ministerstvom školstva SR zo dňa 27.9.2007 pod číslom CD-2007-15675/32922-1:091 ako doplnkové učebné texty a CD dopravnej výchovy pre deti 1.stupňa ZŠ.

Internet – www.zachranari.sk, www.autoskolak.sk, www.skodahrou.cz

 

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. apoštola Pavla
  Sihelné 214
  029 46 Sihelné
 • 0904 12 13 14

Fotogaléria